Världsmarschen för fred och icke-våld

Cirka tio personer från föreningen, inklusive Fataneh Nik-khakian, Eugenia Orue och Anton Modaresi, medverkade i oktober 2009 vid mottagandet i Stockholm av en internationell grupp från projektet Världsmarschen mot krig, ett initiativ från fredsgruppen En värld utan krig, som har sitt internationella centrum i Argentina, med målet att skapa ökad medvetenhet om ”fred och icke-våld”. Intresserade gavs möjlighet att ansluta sig till av marscharrangörerna uppställda mål:

  • Global kärnvapenavrustning; Omedelbart tillbakadragande av militära styrkor från ockuperade områden;
  • Fortskridande proportionell nedrustning av konventionella vapen;
  • Undertecknande av icke-aggressionsavtal mellan länder;
  • Regeringars avsägande av krig som en lösning på konflikter.

Föreningens medlem Eugenia Orue var svensk kontaktperson för marscharrangörerna. I anslutning till detta arrangemang har diskussioner förts om lämpliga former för samverkan mellan olika svenska fredsorganisationer.

Bill Schiller gjorde ett reportage om fredsmarschen som sändes i Sveriges Radio där PeaceQuest International medverkade.

Föreningen deltog också av anordnandet av pressuppbåd; Bland annat Regina Lund var där och gav marschen sitt stöd.

Information och opinionsbildning

Föreningen har under andra halvåret 2009 deltagit i flera arrangemang med stor publik tillströmning.

Vid den traditionella Almedalsveckan i Visby i månadsskiftet juni-julirepresenterades föreningen av Fataneh Nik-Khakian,

vid Bokbordsdagen – ”Världens längsta bokbord” – på Drottninggatan i Stockholm 16 augusti av Philip Hammar, Anton Modaresi, Fataneh Nik-Khakian och Ulla Stenberg

vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 24-27 september var Anton Modaresi och Fataneh Nik-khakian där och representerade PeaceQuests publikationer.

Fataneh Nik-khakian och Anton Modaresi har deltagit i en internationell konferens i Umeå 17-19 september, ”Pax Nordica 2009”, en internationell fredskonferens anordnad av Umeå Universitet och Umeå kommun med flera i anslutning till tvåhundraårsminnet av den förhoppningsvis sista militära striden på svensk mark 19 augusti 1809 vid Sävar i Västerbotten. I och med det följande fredsavtalet 17 september 1809 delades Sverige och Finland i två länder, varigenom en ny säkerhetspolitisk ordning etablerades i norra Europa.

Fataneh Nik-khakian och Anton Modaresi har också deltagit i den internationella konferens om kärnvapenfrågan som anordnades 6-8 november i Stockholm av det svenska Nätverket för kärnvapennedrustning: ”Reaching Nuclear Disarmament – The Role of Civil Society in Strengthening the NPT”, det vill säga the Non Proliferation Treaty, ickespridningsavtalet.

Fataneh Nik-khakian har vidare deltagit i en av Centerpartiets internationella stiftelse anordnad konferens i Stockholm i januari 2010 med en föreläsning om situationen för kvinnor i Mellersta Östern.

Fataneh Nik-khakian har också varit på de alternativa nobelprisseminarierna på Medelhavsmuseet i Stockholm och deltagit i de efterföljande diskussionerna,

samt vid en foto utställning av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin “Våra Rättigheter” på Civil Rights Defenders kontor i Gamla Stan i Stockholm. Seminarierna handlade bl.a. om människans berättigande till sin kropp, en värld utan kärnvapen och kvinnors hälsa, värdighet och framtid i Etiopien.

 

Konfliktsmart

Föreningen har genom Fataneh Nik-khakian, Anton Modaresi och Eugenia Orue i samverkan deltagit i en temadag på Södertörns högskola 22 oktober – ”Konfliktsmart 2009. En temadag om fred, konflikthantering och förståelse över kulturgränser” – arrangerad av Sveriges Fredsråd i samarbete med Mångfaldsrådet vid högskolan.

Projektledare har varit Henrik Bohlin, ordförande i Sveriges Fredsråd, och Fataneh Nik-khakian vice projektledare.

Föreningen har haft ansvaret för två arrangemang under temadagen.

Anton Modaresi och Eugenia Orue har lett en workshop om icke-våldskultur –”Ett annat sätt! – Är det möjligt att skapa en värld där skillnader kan respekteras och där icke-våld förblir en inställning till livet?”.

Fataneh Nik-Khakian har ansvarat för en workshop om film och drama i fredsfrämjande verksamhet – ”Film och Fantasi. Filmvisning och lek med Fataneh Nikkhakian, media- och dramalärare”.

Sedan sammanlagt sex workshopprogram anordnats 12.30-14.30 avslutades temadagen med en paneldebatt – ”Fred mellan Väst och Öst?” 14.40-15.30.

Anton Modaresi och Eugenia Orue skänkte sina arvoden till PeaceQuest International.