Seminar on Russia’s role in the Crisis in Ukraine

Seminar on Russia’s Role in the Crisis in Ukraine

The crisis in Ukraine has developed into a conflict with devastating consequences. In this seminar we discuss Russia’s role in the conflict. The historical background is analyzed and the current crisis is debated. Experts on Russian history and foreign policy assist us in the quest to understand the conflict, its causes and possible solutions.

The seminar begins with a presentation in Swedish by Tone Tingsgård with the title “The Historical Background of Russia’s Role in the Conflict in Ukraine, Focusing on the Past 150 Years”. Tone Tingsgård is a former parliamentarian who has worked for many years with international politics focusing on Russia. This is followed by a presentation in English by Dr. Greg Simons, Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies. Originally from New Zealand, Dr. Simons has written extensively on Russian public diplomacy, crisis management, mass media and armed conflict. He has been involved with the OSCE and the Council of Europe in addition to academia. His presentation is titled “An Attempt at Understanding the Official Russian Response to the Ukraine Crisis”.

Professor Dmitry Strovsky gives a presentation in English after the break regarding the pro and contra debate on Russian involvement in Ukraine. Strovsky is a Professor at Ural Federal University in the Faculty of Journalism. He specialises in the history of journalism in Russia. Professor Strovsky also is an occasional writer for Novaya Gazeta Ural Edition. His talk is entitled “The Pro and Contra Debate on Russian Involvement in the Ukraine Crisis in Russian Society”.

A warm welcome!

Place: Medborgarskolan, Hamnesplanaden 1, Uppsala

Date and time: 4 November 2014, 19.00-21.00 hrs

Program:

19.00-19:20 Presentation by Tone Tingsgård (in Swedish) 19:20-19:40 Presentation by Dr. Greg Simons (in English) 19:40-20:00 Break for coffee and cake 20:00-20:20 Presentation by Professor Dmitry Strovsky (in English) 20:20-21:00 Q & A. Moderator is Lena Jonson, Senior Research Fellow, Associate Professor, and Head of the Russia Research Program at the Swedish Institute of International Affairs

The seminar is organized by PeaceQuest International in collaboration with Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies, Medborgarskolan and Pax et Bellum

Upprop för Nicaragua

Vi deltog i Forum Syds upprop för Nicaragua och spred information om IMF:s agerande gentemot skuldtyngda länder.

Ge fattiga länder rätt till sin egen utveckling. Den svenska regeringen och IMF måste sluta bromsa Nicaraguas utveckling. Detta menar Forum Syd och vi.

Mellan 2004-2007 hade andelen barn som går i skolan i Nicaragua sjunkit. Trots det ansåg IMF att landet satsat för mycket pengar på utbildning och utbetalningar av hade stoppats.

Sveriges representant i IMF:s styrelse hade inte agerat för att kraven som ställs ska ändras, Över 30 svenska organisationer krävde därför att den svenska regeringen ska föra en politik som ger fattiga länder rätt att i demokratiska beslutsprocesser formulera sin egen politik för fattigdomsbekämpning.

Vi anser att Sverige och samarbetsländerna har gemensamt ansvar för att biståndet är effektivt och gynnar demokrati, mänskliga rättigheter, miljö samt bekämpning av fattigdom och korruption.

I Nicaragua hade andelen barn som går i grundskolan sjunkit från 85 procent till 80 procent under de tre åren. Utvecklingen gick alltså i motsatt riktning mot FN:s millenniemål som säger att alla barn har rätt till utbildning. IMF:s politik beslutas av styrelsen, där Sverige finns med. Men Sverige hade inte agerat för att kraven som ställs ska ändras, till skillnad från bland andra Storbritannien och Norge.

Studiecirkel Fred och Demokrati

I syfte att bidra till kompetensutveckling inom föreningen och lägga en god grund för projektdeltagare anrodnade vi en studiecirkel i samverkan med studieförbundet NBV kring temat Fred och demokrati.

Vi studerade boken “Sverige och Freden” av Valentin Seveus och vi läste och diskuterade boken “Demokrati och dess antagonister” av Robert A Dahl.

En heldags visionsdag anordnades också där vi diskuterade våra visioner och kom fram till parollorden frid, fred, frihet.

Jag påverkar för Frid, Fred, Frihet

”Jag påverkar för Fred, Frihet, Frid”

 

Under hösten 2008 har tre studiedagar bedrivits i PeaceQuest Internationals (PQI) regi. Temat för dagarna var hur varje individ kan påverka för Fred, Frihet, Frid.  Målgruppen var framförallt gymnasieungdomar i åldern 16-18 år med utländsk bakgrund.

 

Vi genomförde studiedagarna på Samgymnasiet i Järfälla den 1:a, 2:a och 4:e december där deltagarna till största delen kom från Samgymnasiet och av dem var majoriteten av utländsk bakgrund. Vi bjöd dessutom in olika etniska organisationer att delta till studiedagen den 4:e december: (Namnen på organisationerna vi bjöd in) varav (namn) skickade representanter. Dessutom skickades inbjudan till (antal) skolor i Stockholmsområdet. De deltagare som inte var från Samgymnasiet betalade en avgift för studiedagen på 200 kr.

 

Den 1:a och 2:a december var 2 representanter från PQI ute i två gymnasieklasser på Samgymnasiet med sammanlagt 50 elever och gjorde en utbildning inspirerad av de åtta frågor som återfinns i slutkapitlet i boken: ”Perspektiv, Vägen till världen bortom våldet – staternas, näringslivets och idealisternas bidrag till en fredlig och mänsklig framtid”. (Valentin Sevéus, s 104 ff)

 

 1. Varför slipper vi inte våldet i välfärdssamhället?
 2. Varför blir det inte fred – trots att så många vill fred?
 3. Kan vi avskaffa våldet innan våldet avskaffar människan?
 4. Fredens visioner – vilken fred är det människor vill se?
 5. Fredens strategier – hur ska de utarbetas, hur ska de få stöd?
 6. Vem vill och vem kan förebygga våldet och avskaffa kriget?
 7. Fredens aktörer – hur kan de samverka?
 8. Åtgärdsplaner för freden utifrån försök att se helheten. Kan människan någonsin lära sig att förebygga våldet?

 

 

 

 

Inledningsvis gjordes olika värderingsövningar, därefter följde reflektion och frågeställningar som anknöt till temat om att påverka för fred, frihet, frid till ungdomarnas egen vardag. Eleverna gav spännande reflektioner på frågeställningarna och fick ett förtroende för PeaceQuest International och en chans att börja fundera över deras egen roll i sammanhanget och att bli förberedda för den intensiva heldagen som väntade den 4:e december. De uppmanades att fortsätta diskussionerna via webforumet www.pqi.nu om de ville.

 

Den 4:e december genomförde PQI en heldag i studier om demokrati och fred i Samgymnasiets Aula och anslutande lokaler. Temat var ”Jag påverkar för fred, frihet, frid”, där vi bjöd in föreläsare och inspiratörer som på olika sätt satte in ungdomarna i freds- och demokratifrågor och berättade om hur man engagerar sig och verkar för Fred, Frihet, Frid i olika kontexter.

 

Medverkade i programmet gjorde:

 

Åse Richards- Demokratiakademin

Erika Eckeskog- Centrum för Internationellt ungdomsutbyte (CIU)

Mikael Engström- Nätverket “Tillit”

Karin Rahmberg – Om flickor som varit barnsoldater

Ayesha- Artist och inspiratör

Sofia Jonsson- Moderator för panelsamtal

Johan Brosché- doktorand vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet

Krister Thun- Operativ chef för stiftelsen Friends

 

PeaceQuest International hade 9 volontärer på plats som fungerade som värdar för föreläsare, delade ut fika, tog upp mejladresser och fanns till hands för deltagarnas frågor och funderingar.

 

Lokaltidningen i Järfälla gjorde reportage under dagen. Vi hade också diskussioner på telefon och via mejl med Svt 24 som visade intresse av att filma dagen, men som i slutändan tackade nej, pga av en begränsad budget. De bad oss att återkomma nästa gång vi arrangerade liknande dagar.

 

Under förmiddagen bestod programmet av workshops som på olika sätt hanterade temat. De 50 personer som introducerats de två tidigare dagarna deltog under förmiddagen. Om fred över kulturella gränser talade Erika Eckeskog från Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte. Representanten för frihet var under förmiddagen Åse Richards från Demokratiakademin som gav en mycket genomarbetad workshop kallad ”200 m demokrati”. Frid-aspekten togs upp av inspiratören Mikael Engström som bla. gör en tidning med endast positiva nyheter. Han talade om hur viktigt det är med inre integritet och att vi vågar gå för det vi drömmer om.

 

Eftermiddagens program hölls i Samgymnasiets aula och nu hade vi bjudit in övriga klasser i skolan, kommunen och närliggande skolor. Som mest var det ca 350 personer som deltog i programmet.

 

Först föreläste Karin Rahmberg om flickor som varit barnsoldater i Rwanda. Något som fick flera deltagare att söka upp oss representanter från PQI med önskningar om att delta i att påverka frö Fred, Frihet, Frid. Sedan gjorde artisten Ayesha ett enormt uppskattat framträdande där hon först beskrev vikten av att gå för det vi tror på och att det faktiskt är möjligt. Hon knöt på olika vis an till temat och att göra gott och samtidigt förverkliga sina visioner av sitt liv och framtiden. Mellan det inspirerande talet sjöng hon och fick med sig hela aulan. Flera var uppe på scen och sjöng och dansade med henne och stämningen var mycket hög.

 

Vi avslutade dagen med ett panelsamtal där:

Fred – Johan Brosché- doktorand vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet, Frihet – Åse Richards- Demokratiakademin och, Frid – Krister Thun- Operativ chef för stiftelsen Friends, talade om hur deras områden var sammankopplade och hur de tillsammans skapar en vision av världen som de vill leva i. Samtalet innehöll mycket energi och panelmedlemmarna uttryckte en tacksamhet och glädje över att få ha hamnat på samma scen utan att tala mot, utan för och tillsammans med varandra.

 

I bifogad bilaga ligger hela programmet.

 

Fyra studenter som gick sista året på Södertörns retorikprogram hjälpte oss med en gedigen utvärdering av dagen och gav förslag på hur PQI kunde dra nytta av den positiva energi som skapades kring föreningen under studiedagarna. Slutresultatet bifogas också i denna rapport. Vi har dessutom haft personliga möten med studenterna och diskuterat föreningens framtid som varit mycket givande.

 

I budgeten nedan framgår vilka medel som använts för studiedagarna. Vi fortsätter projektet med resterande summa för att fånga upp de deltagare som blivit inspirerade att verka för fred, frihet, frid på olika sätt. Förslag på fortsatt aktivitet är föreläsningsserier, aktioner vi kan göra för fred och demokrati, fortsatt arbete med projekt som finns i föreningen; utbildningsprojekt i Kosovo, resa till Auschwitz med demokratistudier, studiecirklar och aktiviteter som främjar en hög och öppen stämning inom föreningen och ett ökat engagemang.

 

Vi upplever att projektmålen nåtts med råge. Vi lyckades skapa en dag som inspirerade många och gav ökad förståelse och insikt om frågeställningar om fred, frihet, frid.

 

Vi är tacksamma för det stöd ni bidragit med och hoppas på fortsatt samarbete i fortsatta projekt. Ni är välkomna att besöka våra möten, eller vår hemsida www.peacequest.eu och webforum på www.pqi.nu .

 

Vänliga hälsningar

 

PeaceQuest International

 

Genom projektledare Moa Asperö-Lind

Och medlemssekreterare Anton Modaresi

Världsmarschen för fred och icke-våld

Cirka tio personer från föreningen, inklusive Fataneh Nik-khakian, Eugenia Orue och Anton Modaresi, medverkade i oktober 2009 vid mottagandet i Stockholm av en internationell grupp från projektet Världsmarschen mot krig, ett initiativ från fredsgruppen En värld utan krig, som har sitt internationella centrum i Argentina, med målet att skapa ökad medvetenhet om ”fred och icke-våld”. Intresserade gavs möjlighet att ansluta sig till av marscharrangörerna uppställda mål:

 • Global kärnvapenavrustning; Omedelbart tillbakadragande av militära styrkor från ockuperade områden;
 • Fortskridande proportionell nedrustning av konventionella vapen;
 • Undertecknande av icke-aggressionsavtal mellan länder;
 • Regeringars avsägande av krig som en lösning på konflikter.

Föreningens medlem Eugenia Orue var svensk kontaktperson för marscharrangörerna. I anslutning till detta arrangemang har diskussioner förts om lämpliga former för samverkan mellan olika svenska fredsorganisationer.

Bill Schiller gjorde ett reportage om fredsmarschen som sändes i Sveriges Radio där PeaceQuest International medverkade.

Föreningen deltog också av anordnandet av pressuppbåd; Bland annat Regina Lund var där och gav marschen sitt stöd.

Information och opinionsbildning

Föreningen har under andra halvåret 2009 deltagit i flera arrangemang med stor publik tillströmning.

Vid den traditionella Almedalsveckan i Visby i månadsskiftet juni-julirepresenterades föreningen av Fataneh Nik-Khakian,

vid Bokbordsdagen – ”Världens längsta bokbord” – på Drottninggatan i Stockholm 16 augusti av Philip Hammar, Anton Modaresi, Fataneh Nik-Khakian och Ulla Stenberg

vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 24-27 september var Anton Modaresi och Fataneh Nik-khakian där och representerade PeaceQuests publikationer.

Fataneh Nik-khakian och Anton Modaresi har deltagit i en internationell konferens i Umeå 17-19 september, ”Pax Nordica 2009”, en internationell fredskonferens anordnad av Umeå Universitet och Umeå kommun med flera i anslutning till tvåhundraårsminnet av den förhoppningsvis sista militära striden på svensk mark 19 augusti 1809 vid Sävar i Västerbotten. I och med det följande fredsavtalet 17 september 1809 delades Sverige och Finland i två länder, varigenom en ny säkerhetspolitisk ordning etablerades i norra Europa.

Fataneh Nik-khakian och Anton Modaresi har också deltagit i den internationella konferens om kärnvapenfrågan som anordnades 6-8 november i Stockholm av det svenska Nätverket för kärnvapennedrustning: ”Reaching Nuclear Disarmament – The Role of Civil Society in Strengthening the NPT”, det vill säga the Non Proliferation Treaty, ickespridningsavtalet.

Fataneh Nik-khakian har vidare deltagit i en av Centerpartiets internationella stiftelse anordnad konferens i Stockholm i januari 2010 med en föreläsning om situationen för kvinnor i Mellersta Östern.

Fataneh Nik-khakian har också varit på de alternativa nobelprisseminarierna på Medelhavsmuseet i Stockholm och deltagit i de efterföljande diskussionerna,

samt vid en foto utställning av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin “Våra Rättigheter” på Civil Rights Defenders kontor i Gamla Stan i Stockholm. Seminarierna handlade bl.a. om människans berättigande till sin kropp, en värld utan kärnvapen och kvinnors hälsa, värdighet och framtid i Etiopien.

 

Konfliktsmart

Föreningen har genom Fataneh Nik-khakian, Anton Modaresi och Eugenia Orue i samverkan deltagit i en temadag på Södertörns högskola 22 oktober – ”Konfliktsmart 2009. En temadag om fred, konflikthantering och förståelse över kulturgränser” – arrangerad av Sveriges Fredsråd i samarbete med Mångfaldsrådet vid högskolan.

Projektledare har varit Henrik Bohlin, ordförande i Sveriges Fredsråd, och Fataneh Nik-khakian vice projektledare.

Föreningen har haft ansvaret för två arrangemang under temadagen.

Anton Modaresi och Eugenia Orue har lett en workshop om icke-våldskultur –”Ett annat sätt! – Är det möjligt att skapa en värld där skillnader kan respekteras och där icke-våld förblir en inställning till livet?”.

Fataneh Nik-Khakian har ansvarat för en workshop om film och drama i fredsfrämjande verksamhet – ”Film och Fantasi. Filmvisning och lek med Fataneh Nikkhakian, media- och dramalärare”.

Sedan sammanlagt sex workshopprogram anordnats 12.30-14.30 avslutades temadagen med en paneldebatt – ”Fred mellan Väst och Öst?” 14.40-15.30.

Anton Modaresi och Eugenia Orue skänkte sina arvoden till PeaceQuest International.

Fred i vår tid

Vår seminariegrupp erbjuder upplevelsebaserad utbildning till ungdomar från 16, lärare, ungdomsledare och andra som vill vara med och främja fredskultur och förstärka det demokratiska deltagandet i Sverige, EU och världen. Sedan år 2000 har har hundratal personer deltagit i konflikthantering och demokratiprogram i Stockholms riksdags- och regeringskvarter. Vi har sett hur upplevelserna och utbytet av erfarenheter mellan deltagarna har väckt nya tankar och insikter om hur de kan aktivera sig i samhällets utveckling.

Projekt Fred i vår tid är 2011 års namn på en workshopserie med 4 olika workshopteman under 10 tillfällen främst för ungdomar. De olika temana är rättvishandel, konfliktlösning, fredskultur och ickevålds kommunikation. Det fanns även idéer om att arrangera workshopar kring demokrati, att vara en fredssökare, olika organisationer som arbetar för fred, mänskliga rättigheter, kulturmöten och värderingar samt vad det finns för konflikter i världen idag.

Planeringen och genomförandet har skett i två omgångar. En första planering gjordes innan projektansökan lämnades in. Initiativtagaren ville bygga vidare på demokratistudiedagarna 2008 men med nya vinklingar, och arrangera studiedagar mer kontinuerligt igenom året.

Projektet kom igång först när en Bolandsgymnasiet i Uppsala efterfrågade en föreläsning. Föreläsningen innehöll olika teman där föreläsaren kände efter elevernas intresse och gjorde en utvärdering. Bland annat diskuterades relationen mellan etik och fred, vad fredsmärket symboliserar, södra halvklotets skulder och fattigdom, och konsumenternas makt för en rättvisare handel. De flesta elever efterfrågade mer än bara diskussioner och vissa ämnen var tyngre att prata om än andra. Tankar väcktes kring att utveckla workshopar i olika teman som innehöll aktiviteter.

Under våren 2011 sökte därför PeaceQuest efter nya medlemmar till projektet genom volontärbyrån och sitt kontaktnät och fann 3 intresserade projektmedlemmar. Dessa medlemmar diskuterade hur detta projekt skulle genomföras, hur vi skulle hitta intresserade deltagare och hur mycket finansiella resurser som behövs för att nå våra målsättningar.

Beslut fattades om att behålla målsättningen och arrangera fredsworkshopar men inte söka mer pengar (originalbudgeten låg på 135 000 kronor) utan att anpassa projektet till det bidrag på 25 000 som vi fått ifrån Åhlénsstiftelsen. De beslutade sig för att kontakta lärare för att få tag på deltagare och arrangera workshoparna för gymnasieungdomar. Målsättningen var att skapa intresse, engagemang och nyfikenhet kring ämnena.

Då projektmedlemmarna bodde i tre olika städer skedde mycket av planeringen via e-post och skypesamtal men projektgruppen träffades även 4 gånger.

För att få tag i ungdomar till workshoparna kontaktades lärare i Göteborg och erbjöds workshops kring de valda temana. De flesta skolor som var intresserade visade intresse för workshopen kring rättvishandel. Workshoparna började genomföras på hösten 2011 och pågick fram till våren 2012.

Genom projekt gränslöst fick PeaceQuest även möjlighet att arrangera workshopen om rättvis handel för ca 40 gymnasieelever på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors. PeaceQuest kontaktades även av föreningen IAL för att i samarbete med dem arrangera en workshop kring aktivt lyssnande och perspektiv.

Workshopen om rättvishandel har genomförts totalt 6 gånger för olika grupper, En gång för PeaceQuest medlemmar och en gång för Centrum för konflikthanterings medlemmar för att testa workshopen och introducera alla intresserade PeaceQuest medlemmar i projektet. Workshopen har sedan genomförts i tre olika skolor för 4 olika klasser/grupper. En av dessa workshopar videofilmades för projektet gränslöst. Elever och lärare var nöjda med workshopen, fördelar med workshopen ansågs av lärare vara enkelheten och möjligheten att själva styra inriktningen på diskussionen efteråt. En lärare dokumenterade hur workshopen genomfördes för att själv kunna leda den för andra elever.

Workshopen om konfliktlösning genomfördes en gång för en grupp gymnasieungdomar på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Flertalet av eleverna var delaktiga och många delade med sig av sina reflektioner (fler än de som brukade prata enligt läraren). Läraren är även intresserad av ett framtida samarbete.

Workshopen kring aktivt lyssnande och perspektiv genomfördes tillsammans med fredsföreningen Internationella arbetslag (IAL) på projektdagen 360 synvinklar som 6 lärarstudenter arrangerade. Workshoparna genomfördes för 3 blandade grupper med hälften ungdomar och hälften vuxna personer.

Workshopen kring fredskultur har PeaceQuest ännu inte fått möjlighet att genomföra.

PeaceQuest projektgrupp för Fred i Vår tid har skapat dokumentation kring projektet och dess workshops för att även andra skall kunna använda sig av materialet i olika grupper.

Då projektets genomförande blev senare än tänkt kontaktade styrelsen Åhlénstitftelsen och förlängde projektets löptid. Utan bidrag ifrån Åhlénsstiftelsen skulle inte PeaceQuest ha kunnat genomföra dessa workshops och skapa vårt nya workshopmaterial.

Livskunskap på schemat

Valentin Sevéus, ordförande för Sveriges Fredsråd 2005-2008, och grundare av PeaceQuest-rörelsen, har just utkommit med en ny bok, Livskunskap på schemat. Läs nedan mer om boken.

Hur kan skolan stödja barns och ungdomars uppväxt till friska, trygga och solidariska samhällsmedborgare? Hur kan skolan stärka elevernas utveckling till aktiva, kompetenta och ansvarskännande individer? Hur kan skolan samtidigt förebygga de många svårigheter som kan hota: otrygghet, mobbning, vantrivsel, utanförskap, ohälsa, våld, kriminalitet?

I debatten om skolans emotionellt och socialt uppväxtstödjande verksamhet har under senare år tillkommit en ny idé: Låt oss göra Livskunskap till ett obligatoriskt skolämne. Trots avsaknad av stöd från riksdag, regering och nationella skolmyndigheter har ett stort antal skolor runt om i landet börjat undervisa i Livskunskap. Samtidigt har enskilda riksdagsledamöter från olika partier väckt motioner i riksdagen med krav på att ämnet ska bli obligatoriskt.

Debatten i Livskunskapsfrågan kommer att intensifieras. Elever, föräldrar, skolans personal och utbildningspolitiker lokalt och nationellt är alla intresserade av att våra skolor lyckas väl med både sitt kunskapsgivande och sitt uppväxtstödjande uppdrag. Denna bok ger bakgrundskunskap om debatten och forskningen om Livskunskap – ett underifrån växande skolämne som på vetenskaplig grund kan tillgodose viktiga behov.

Vill du beställa boken, skriv eller ring oss, du kan använda vårt kontaktformulär

Sudan

In the Blue Nile State (BNS), Sudan, women have been considerably affected by the civil war. At the same time and due to traditional and cultural factors, politics and decision making processes in the BNS are historically restricted to men. PeaceQuest International (PQI) is conducting this project in collaboration with Babekir Bedri Scientific Association For Women Studies (BBSAWS), a local civil organisation in the BNS. The project aims to include and empower women to play a leading role in the democratic transformation and the development process in the BNS. The project also aims to promote and encourage women to participate in order to promote human rights, democracy, health and gender equality. The project begins with an exploratory pilot study.

 

Specific objectives

The specific objectives of this exploratory pilot study are:

(i) How to include women to be part of the political transformation in the MNS. enhanceequality and relations in regard to natural resource management;

(ii) How PQI and BBSOFW as a local partner can collaborate to affect positively gender roles and relations to use land and forest resources at household and community levels in a way that contribute to sustainable peace;

(iii) To discuss with local partner members how access to control and use of land and forest resources affect the livelihoods of women and men;

(iv) See how women and men could be integrated into sustainable management of natural resources, based on their roles, relations and needs;

(v) To identify the practical and strategic needs of different gender groups in relation to access, control and use regarding these natural resources; and

(vi) how PQI and the local partner can collaborate to build local capacity regarding ways in which gender issues and considerations could be mainstreamed into local national resource management (NRM) and development activities.

 

Contact

In order to get involved please contact us.