Jag påverkar för Frid, Fred, Frihet

”Jag påverkar för Fred, Frihet, Frid”

 

Under hösten 2008 har tre studiedagar bedrivits i PeaceQuest Internationals (PQI) regi. Temat för dagarna var hur varje individ kan påverka för Fred, Frihet, Frid.  Målgruppen var framförallt gymnasieungdomar i åldern 16-18 år med utländsk bakgrund.

 

Vi genomförde studiedagarna på Samgymnasiet i Järfälla den 1:a, 2:a och 4:e december där deltagarna till största delen kom från Samgymnasiet och av dem var majoriteten av utländsk bakgrund. Vi bjöd dessutom in olika etniska organisationer att delta till studiedagen den 4:e december: (Namnen på organisationerna vi bjöd in) varav (namn) skickade representanter. Dessutom skickades inbjudan till (antal) skolor i Stockholmsområdet. De deltagare som inte var från Samgymnasiet betalade en avgift för studiedagen på 200 kr.

 

Den 1:a och 2:a december var 2 representanter från PQI ute i två gymnasieklasser på Samgymnasiet med sammanlagt 50 elever och gjorde en utbildning inspirerad av de åtta frågor som återfinns i slutkapitlet i boken: ”Perspektiv, Vägen till världen bortom våldet – staternas, näringslivets och idealisternas bidrag till en fredlig och mänsklig framtid”. (Valentin Sevéus, s 104 ff)

 

  1. Varför slipper vi inte våldet i välfärdssamhället?
  2. Varför blir det inte fred – trots att så många vill fred?
  3. Kan vi avskaffa våldet innan våldet avskaffar människan?
  4. Fredens visioner – vilken fred är det människor vill se?
  5. Fredens strategier – hur ska de utarbetas, hur ska de få stöd?
  6. Vem vill och vem kan förebygga våldet och avskaffa kriget?
  7. Fredens aktörer – hur kan de samverka?
  8. Åtgärdsplaner för freden utifrån försök att se helheten. Kan människan någonsin lära sig att förebygga våldet?

 

 

 

 

Inledningsvis gjordes olika värderingsövningar, därefter följde reflektion och frågeställningar som anknöt till temat om att påverka för fred, frihet, frid till ungdomarnas egen vardag. Eleverna gav spännande reflektioner på frågeställningarna och fick ett förtroende för PeaceQuest International och en chans att börja fundera över deras egen roll i sammanhanget och att bli förberedda för den intensiva heldagen som väntade den 4:e december. De uppmanades att fortsätta diskussionerna via webforumet www.pqi.nu om de ville.

 

Den 4:e december genomförde PQI en heldag i studier om demokrati och fred i Samgymnasiets Aula och anslutande lokaler. Temat var ”Jag påverkar för fred, frihet, frid”, där vi bjöd in föreläsare och inspiratörer som på olika sätt satte in ungdomarna i freds- och demokratifrågor och berättade om hur man engagerar sig och verkar för Fred, Frihet, Frid i olika kontexter.

 

Medverkade i programmet gjorde:

 

Åse Richards- Demokratiakademin

Erika Eckeskog- Centrum för Internationellt ungdomsutbyte (CIU)

Mikael Engström- Nätverket “Tillit”

Karin Rahmberg – Om flickor som varit barnsoldater

Ayesha- Artist och inspiratör

Sofia Jonsson- Moderator för panelsamtal

Johan Brosché- doktorand vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet

Krister Thun- Operativ chef för stiftelsen Friends

 

PeaceQuest International hade 9 volontärer på plats som fungerade som värdar för föreläsare, delade ut fika, tog upp mejladresser och fanns till hands för deltagarnas frågor och funderingar.

 

Lokaltidningen i Järfälla gjorde reportage under dagen. Vi hade också diskussioner på telefon och via mejl med Svt 24 som visade intresse av att filma dagen, men som i slutändan tackade nej, pga av en begränsad budget. De bad oss att återkomma nästa gång vi arrangerade liknande dagar.

 

Under förmiddagen bestod programmet av workshops som på olika sätt hanterade temat. De 50 personer som introducerats de två tidigare dagarna deltog under förmiddagen. Om fred över kulturella gränser talade Erika Eckeskog från Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte. Representanten för frihet var under förmiddagen Åse Richards från Demokratiakademin som gav en mycket genomarbetad workshop kallad ”200 m demokrati”. Frid-aspekten togs upp av inspiratören Mikael Engström som bla. gör en tidning med endast positiva nyheter. Han talade om hur viktigt det är med inre integritet och att vi vågar gå för det vi drömmer om.

 

Eftermiddagens program hölls i Samgymnasiets aula och nu hade vi bjudit in övriga klasser i skolan, kommunen och närliggande skolor. Som mest var det ca 350 personer som deltog i programmet.

 

Först föreläste Karin Rahmberg om flickor som varit barnsoldater i Rwanda. Något som fick flera deltagare att söka upp oss representanter från PQI med önskningar om att delta i att påverka frö Fred, Frihet, Frid. Sedan gjorde artisten Ayesha ett enormt uppskattat framträdande där hon först beskrev vikten av att gå för det vi tror på och att det faktiskt är möjligt. Hon knöt på olika vis an till temat och att göra gott och samtidigt förverkliga sina visioner av sitt liv och framtiden. Mellan det inspirerande talet sjöng hon och fick med sig hela aulan. Flera var uppe på scen och sjöng och dansade med henne och stämningen var mycket hög.

 

Vi avslutade dagen med ett panelsamtal där:

Fred – Johan Brosché- doktorand vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet, Frihet – Åse Richards- Demokratiakademin och, Frid – Krister Thun- Operativ chef för stiftelsen Friends, talade om hur deras områden var sammankopplade och hur de tillsammans skapar en vision av världen som de vill leva i. Samtalet innehöll mycket energi och panelmedlemmarna uttryckte en tacksamhet och glädje över att få ha hamnat på samma scen utan att tala mot, utan för och tillsammans med varandra.

 

I bifogad bilaga ligger hela programmet.

 

Fyra studenter som gick sista året på Södertörns retorikprogram hjälpte oss med en gedigen utvärdering av dagen och gav förslag på hur PQI kunde dra nytta av den positiva energi som skapades kring föreningen under studiedagarna. Slutresultatet bifogas också i denna rapport. Vi har dessutom haft personliga möten med studenterna och diskuterat föreningens framtid som varit mycket givande.

 

I budgeten nedan framgår vilka medel som använts för studiedagarna. Vi fortsätter projektet med resterande summa för att fånga upp de deltagare som blivit inspirerade att verka för fred, frihet, frid på olika sätt. Förslag på fortsatt aktivitet är föreläsningsserier, aktioner vi kan göra för fred och demokrati, fortsatt arbete med projekt som finns i föreningen; utbildningsprojekt i Kosovo, resa till Auschwitz med demokratistudier, studiecirklar och aktiviteter som främjar en hög och öppen stämning inom föreningen och ett ökat engagemang.

 

Vi upplever att projektmålen nåtts med råge. Vi lyckades skapa en dag som inspirerade många och gav ökad förståelse och insikt om frågeställningar om fred, frihet, frid.

 

Vi är tacksamma för det stöd ni bidragit med och hoppas på fortsatt samarbete i fortsatta projekt. Ni är välkomna att besöka våra möten, eller vår hemsida www.peacequest.eu och webforum på www.pqi.nu .

 

Vänliga hälsningar

 

PeaceQuest International

 

Genom projektledare Moa Asperö-Lind

Och medlemssekreterare Anton Modaresi